Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v obchodě www.powerhouse.eu provozovaném firmou POWERHOUSE s.r.o., se sídlem Meziveská 719/42, 719 00 Ostrava Kunčice, IČ: 25865129, DIČ: CZ25685129. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22997

Všeobecná ustanovení  Nahoru

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazníka, spotřebitele). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se v případě, že je zákazníkem spotřebitel, řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení pojmů  Nahoru

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel - je obchodní firma POWERHOUSE s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoliv spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, který se ho týká, a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva  Nahoru

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou Nahoru

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Záruka vrácení peněz - právo spotřebitele odstoupit od smlouvy Nahoru

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) a v případě, že zboží nebylo převzato osobně, má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě musí být písemné odstoupení od smlouvy spolu s vráceným zbožím odesláno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, vyjma doběrečného a poštovného (dopravného), zaslány na adresu spotřebitele nebo převodem na jeho účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na adresu spotřebitele odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překotrolování zboží.

Ceny a platební podmínky  Nahoru

Ceny uvedené na webových stránkách www.powerhouse.eu  jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

Objednávky zahraničních plátců DPH v rámci EU jsou účtovány bez daně z přidané hodnoty. Zboží tak nakoupíte o 21% levněji!

Přehled možných způsobů úhrad zboží:

  • dobírkou - hotově při převzetí zboží (příplatek za dobírku 50 Kč)
  • platba předem bankovním převodem na účet  
  • on-line platební bránou www.paypal.com 
  • platební kartou (VISA, EC/MC, VISA Electron)
  • platbou v hotovosti při osobním odběru

Smluvním obchodním partnerům zasíláme objednané zboží na fakturu dle individuálně dohodnutých podmínek.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Součástí každé dodávky zboží je Faktura, která je vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list.

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, bude úhrada neprodleně vrácena zpět kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (bankovním převodem, poštovní poukázkou).

Dodací podmínky  Nahoru

Pro dodání objednaného zboží využívá prodávající zavedené dopravce, expresní balíkovou službu České Pošty, DPD nebo Zásilkovny. Ceník dopravy včetně podmínek je uveden na stránce Doprava zboží.

Převážná většina nabízeného zboží je držena skladem a obratem expedována. Kupující je předem informován o aktuální skladové dostupnosti nabízeného zboží. Před potvrzením objednávky v pokladně internetového obchodu je kupující informován o předpokládané době doručení. Z důvodu rychlé obrátky zásob může dojít k vyprodání zvoleného produktu. Není-li prodávající schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

Přijaté objednávky do 15:30 jsou expedovány v den objednání nebo následující den dle zvoleného způsobu dopravy. Kupující mohou sledovat stav objednávky ve svém účtu na stránkách internetového obchodu www.powerhouse.eu a na stránkách přepravce České Pošty, DPD nebo Zásilkovny.

Prodávající odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce. Doporučujeme kupujícím veškeré zásilky při přebírání od dopravce ještě v přítomnosti řidiče přepravní služby prohlédnout z hlediska poškození nebo porušení originálních pásek a přelepek prodávajícího. V případě porušení je potřeba zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat úplnost obsahu. Vhodné je také věnovat pozornost skutečnosti, zda souhlasí počet dodaných zásilek. Je nutno potvrdit podpisem převzetí pouze skutečného počtu dodaných zásilek. V případě zjištěného poškození či neúplnosti zásilky je potřeba na místě sepsat škodní zápis o charakteru a rozsahu vzniklé škody nebo soupisu zboží, které v zásilce chybí, nebo vzhledem k povaze poškození zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět na adresu prodávajícího s uvedením důvodu na přepravním listu dopravce.

Záruka a reklamace  Nahoru

Záruka se nevztahuje na výrobky s odstraněnou pečetí výrobce, případně na zboží mechanicky poškozené.

Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího: 
POWERHOUSE s.r.o., Meziveská 719/42, 719 00 Ostrava Kunčice
Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí kupující. V případě oprávněné reklamace hradí dopravu zboží ke kupujícímu prodávající. V případě neoprávněné reklamace hradí dopravu zboží zpět kupující.

K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu (fakturu) a popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, nebo výměnou za stejný výrobek nebo výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek. O způsobu reklamace rozhoduje výhradně prodávající.

Ochrana osobních údajů  Nahoru

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu firmy a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá firma POWERHOUSE s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Závěrečná ustanovení  Nahoru

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení archivována  jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky umožňují kupujícímu jejich archivaci a reprodukci. V okamžiku uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015 a nahrazuji předchozí verze.